Framework thời gian thực từ Open Bidder cho quảng cáo (Google)

0
632

Open Bidder là một open source framework thời gian thực cho việc bidding (RTB), nó hỗ trợ bạn đặt đầu thầu quản cáo theo thời gian thực.

Như biểu đồ cho thấy, Nhà thầu Mở cung cấp cho bạn cơ sở hạ tầng đấu thầu theo thời gian thực-tất cả những gì bạn cần làm là thực hiện các máy thu đặt giá thầu của riêng bạn (nhà thầu) để nhận và trả lời các yêu cầu giá thầu thời gian thực. Mở thầu bao gồm ba thành phần sau:

Mở giao diện người dùng của người đặt giá thầu (giao diện người dùng)

  • Khởi chạy các nhà thầu.
  • Hiển thị số liệu hoạt động.

Mở API nhà thầu

Bạn sử dụng API Nhà thầu Mở rộng để viết logic riêng của mình để đặt giá thầu, theo dõi số lần hiển thị và xử lý tùy chỉnh khác.

  • Mở Máy chủ người đặt giá thầu
  • Nhận yêu cầu RTB từ một số trao đổi, như DoubleClick Ad Exchange.
  • Chuyển đổi yêu cầu trao đổi cụ thể sang mô hình kinh điển của Nhà thầu Mở.
    Thực hiện logic tùy chỉnh để xử lý các yêu cầu.
  • Chuyển đổi phản hồi của Nhà thầu Mở theo định dạng cụ thể.

https://developers.google.com/ad-exchange/rtb/open-bidder/

Comments

comments